اینجا... :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

اینجا شهر من، هر سحر اینجا علی ضربت می خورد. اینجا هر بعدازظهر سر حسین را بر نیزه می کنند و هر روز صدای هلهله و شادی شان را می شنوم. اینجا هنوز لشکریان عمرسعد جولان می دهند. این شهر هر روز محاصره اش تنگ تر می شود...