این راه :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

این راه نا هموار است

خدا می داند

این جمع ها خلوت است،

شلوغیِ خلوتها

خوابها چشم می گردانند

بیدارها چشم می بندند

بر چه اخم می کنی؟

بر چه فریاد می زنی؟

کورها و کرها؟

تا کجا،

 رفتن های بی هدف

تا به کی،

سکوت های بدتر از فریادها


می روم که نبینم اثری از همگان ،

از هیچ ها
ریحان