این راه :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

آخرین مطالب
logo-samandehi

این راه نا هموار است

خدا می داند

این جمع ها خلوت است،

شلوغیِ خلوتها

خوابها چشم می گردانند

بیدارها چشم می بندند

بر چه اخم می کنی؟

بر چه فریاد می زنی؟

کورها و کرها؟

تا کجا،

 رفتن های بی هدف

تا به کی،

سکوت های بدتر از فریادها


می روم که نبینم اثری از همگان ،

از هیچ ها
ریحان