بی عیار :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

پاک‌نوشته

فصل دهم: حسرت پنهان‌شده ...

آخرین مطالب
logo-samandehi

گفتند و شنیدیم، حرفهای بی عیار

رفتند و رسیدند، بی راهه های کور

آوردند و نبردند،بادهای سخت

ماندیم و شکستیم، قلب های سنگ

صبر کردیم و ساختیم، حلواهای تلخ

رنج بردیم و نیافتیم، گنجهای زر

کاشتیم و برداشتیم، ز گندمْ خروار جو

دیدیم و شنیدیم، پرواز کبوتر با باز

 رفتند و رساندند، بارِ کج را به منزل
بی عیارِ بی عیار، شنیدیم این همه حرف های بی عیارریحان