دود :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

امروز از فراز اصفهان به شهر نگاه می کردم…

اینجا چند سال است که در دود گمشده!