فصل پنجم :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

اینجا قفسی است بزرگ که زیبایی های زیادی دارد. تا آخر عمرت هم بازی کنی باز هم جاهایی هست که ندیده باشی. اما زمین و آسمان هم بروی، قفس قفس است. خاصیت قفس محدودیت است حتی اگر آنقدر بزرگ باشد که میله هایش را نبینی، همین که لحظه ای یادت بیاید که در قفس زندگی می کنی تمام آن خوشی ها تلخ می شود.

برخیز…