نوشته بود :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

نوشته بود "هرچه گفتم نفهمیدند"

گفته بود: "هرچه نوشتم نخواندند

… هرچه رفتم نیامدند

… هرچه گریستم ندیدند"

ناگهان ناتمام ماند و رفت

رفت و نبودش را نفهمیدند

درگذشت و قبرش را نیافتند

گنبد و بارگاهی ساختند

اما ندیدند و نخواندند و نفهمیدند!ریحان