نگفتن... :: پاک‌نوشته >

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

پاک‌نوشته

فصل هشتم: بازگشت از عزلت...

logo-samandehi

هنوز هزاران حرف نگفتنی مانده

هزاران قصه نشنیدنی مانده است

هنوز هزاران شعر نسرودنی مانده

هزاران راه نرفتنی مانده است

اما هنوز هیچ غم نخوردنی جا نمانده...